Registrace tématu závěrečné práce

Z ISU UHK
Přejít na: navigace, hledání

Obecný postup

  1. vyučující vypíše témata do IS/STAG
  2. téma je schváleno dle postupu daného fakultou, teprve schválená téma se zobrazí studentům
  3. student si téma registruje (zatím se jedná jen o projev zájmu o téma, nikoliv přihlášení)
  4. student kontaktuje vyučujícího a dohodne se na podrobnostech závěrečné práce
  5. student vyplní formulář „Podklad pro zadání práce“, nechá ho podepsat vedoucím práce a následně doručí sekretářce katedry (1 výtisk)
  6. po schválení tématu vedoucím katedry je téma studentovi přiděleno (dle postupu dané fakulty)
  7. student znovu, tentokrát podrobněji, vyplní formulář Podklad pro zadání práce a donese na katedru 2 výtisky (tento krok se obvykle dělá až následující akademický rok – dle harmonogramu akademického roku)

Vyhledání tématu

Dostupná témata jsou k dispozici v části Moje studium - Témata VŠKP.

Vyhledání tématu

Klikněte na příslušné téma, zobrazí se bližší informace o práci. Klikněte na odkaz Zaregistrovat.

Registrace tématu

Kontaktujte příslušného vyučujícího a dohodněte se s ním na podrobnostech tématu. Vyplňte formulář Podklad pro zadání práce (dle návodu níže), vytiskněte, podepište, nechte ho podepsat vedoucím práce a v termínu dle harmonogramu akademického roku odevzdejte sekretářce příslušné katedry.

Registrované téma je v IS/STAG označeno. Registrace je jen projev zájmu o téma, přidělení práce proběhne až později po schválení Pokladu závěrečné práce katedrou.

Registrované téma

Návrh vlastního tématu závěrečné práce

Student může navrhnout vlastní téma závěrečné práce. Kontaktujte vyučujícího, kterého chcete požádat o vedení takové závěrečné práce. Pokud se na tématu shodnete, vyučující vytvoří toto téma v IS/STAG tak, že si ho můžete registrovat pouze Vy. Následný postup je shodný se standardním postupem pro přihlášení tématu práce (téma si registrujete, vyplníte Podklad pro zadání práce, doručíte sekretářce katedry).


Vyplnění podkladu pro zadání práce

Přejděte do části Moje studium - Kvalifikační práce, klikněte na odkaz Vyplnit podklady pro zadání bakalářské (diplomové) práce.

Podklad závěrečné práce

Otevře se formulář pro vyplnění podkladu závěrečné práce. V něm vyplňte akademický rok (letošní), název tématu v češtině, název tématu v angličtině a vedoucího práce. Údaje uložte kliknutím na tlačítko Uložit. Pole Zásady pro vypracování (sem patří cíl práce a osnova) a Seznam doporučené literatury můžete vyplnit později, až budete tyto informace znát.

Vyplnění Podkladu závěrečné práce

Poté v horní části formuláře klikněte na odkaz Tisk podkladu pro zadání bakalářské (diplomové) práce.

Tisk Podkladu závěrečné práce

Zobrazí se soubor pdf, který vytiskněte, podepište, nechte podepsat svým vedoucím práce a doručte sekretářce katedry. Při přihlašování tématu se odevzdává 1 podepsaný originál. Pokud je podklad v pořádku a vedoucí katedry téma schválí, objeví se v Moje studium – Výběr kvalifikační práce u zvoleného tématu zelená fajfka.

Téma práce je schválené a přidělené studentovi

Upřesnění registrovaného tématu

Později, dle harmonogramu akademického roku (obvykle následující akademický rok začátkem října), je možné vyplnit a odevzdat upřesnění podkladu závěrečné práce (dříve se jednalo o formulář "Zadání závěrečné práce", popř. podobný, dle Vaší fakulty). Vyplňujete stejný formulář jako při přihlašování tématu, tedy v části Moje studium – Kvalifikační práce, odkaz Vyplnit podklady pro zadání bakalářské (diplomové) práce. Druhého odkazu ("Doplnit údaje o práci") si nevšímejte. Do pole Zásady pro vypracování vyplňte cíl práce a osnovu. Do pole Seznam doporučené literatury vyplňte literaturu použitou u závěrečné práce. Formulář uložte, vytiskněte, podepište Vy i Váš vedoucí práce a doručte ho sekretářce katedry ve dvou originálech.